Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2013 оны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2014 оны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2015 оны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2017 оны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын ажилтан, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт 2017

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2020 оны төсвийн шууд захирагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2020 оны төсвийн шууд захирагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам

Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын ажилтнуудын Үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ 2018

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын ажилтнуудын Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үр дүн, гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2019

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын ажилтнуудын Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үр дүн, гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2020