Захиргааны хэлтэс

 1. Захиргааны хэлтсийн дарга
 2. Хүний нөөц, хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Статистик, мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Хамтын ажиллагаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Даргын туслах, архив бичиг хэргийн ажилтан

Соёлын хэлтэс

 1. Соёлын хэлтсийн дарга
 2. Нийтийн соёлын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Соёлын өвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Соёл, урлагийн үйлчилгээ, оюуны өмчийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Урлагийн хэлтэс

 1. Урлагийн хэлтсийн дарга
 2. Сонгодог урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Үндэсний урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Орчин үеийн урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн