2012 оны Санхүүгийн тайлан

2013 оны Санхүүгийн тайлан

2014 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

2014 оны Санхүүгийн тайлан

2015 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

2015 оны Санхүүгийн тайлан

2016 оны Санхүүгийн тайлан

2017 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

2018 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

2018 оны Санхүүгийн тайлан

2019 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

2019 оны Санхүүгийн тайлан

2020 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайлан

2012 оны аудитын тайлан

2013 оны аудитын тайлан

2014 оны аудитын тайлан

2015 оны аудитын тайлан

2016 оны аудитын тайлан

2017 оны аудитын тайлан

2018 оны аудитын тайлан

2019 оны аудитын тайлан

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2013 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2014 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2014 оны тодотгосон төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын 2015 оны төсвийн төсөл

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын  2015 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын 2016 оны төсвийн төсөл

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2016 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны төсвийн төсөл

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2019 оны төсвийн төсөл

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2019 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2020 оны төсвийн төсөл

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2020 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2021 оны төсвийн төсөл

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2021 оны батлагдсан төсөв

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн ил тод байдлын тайлан 2018

Нийслэлийн соёл урлагийн газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт

2023 онд байгууллагын батлагдсан төсөв