Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2012

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2013

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2014

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2015

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2016

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2017

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2018 (Хагас жил)

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2018

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2019(Хагас жил)

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2019

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Тайлан 2020

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт 2019

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт 2020

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан заалтын 2019 оны жилийн эцсийн тайлан

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан заалтын 2020 оны жилийн эцсийн тайлан