НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН

ТАНИЛЦУУЛГА

       БНМАУ-ын Бага хурлын Сайд нарын Зөвлөлийн 1937 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 12 дугаар хурлаар Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг шинэчлэн баталж, дүрмийн 4 дүгээр бүлэгт тус яамны зохион байгуулалт, бүтцийг батлахдаа Ардын соёл, боловсролын хэлтэс байхаар тогтоож, уг хэлтэст урлагийн төлөөлөгч гэсэн орон тоог баталсанаар тус газрын анхны эх үүсвэр нь тавигдсан юм.

       Сайд нарын Зөвлөлийн 1958 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 36 дугаар тогтоолоор Соёлын хэлтсийг байгуулж мөн Сайд нарын Зөвлөлийн 1961 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 601 дүгээр тогтоолоор Соёлын хэлтсийг татан буулгаж, Сайд нарын Зөвлөлийн 1962 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 301 дүгээр тогтоолоор хотын захиргаанд Соёлын хэлтсийг дахин байгуулсан.

       Соёлын хэлтэс нь соёлын хоёр мэргэжилтэнтэйгээр үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлж байгаад 1989 онд 5 хүний орон тоотой ажиллаж байгаад,1996 оноос Монгол Улсын Засгийн газрын 263 дугаар тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн Засаг Даргын 1997 оны 1 дүгээр сарын Б/18 тоот захирамжийн дагуу Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, уран сайхны боловсролыг нь дээшлүүлэх, соёл урлагийг хөгжүүлэх, үндэсний уламжлалт соёлыг өвлүүлэн эзэмшүүлэх соёлын олон талт үйл ажиллагаа явуулах үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын  дэргэдэх Соёлын газар болон шинэчлэгдэн зохион байгуулагдсан юм.

       Аймаг, нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, дүрэм батлах тухай” Соёлын сайдын 2022 оны А/04 дүгээр  тушаалаар 3 хэлтэс,      14 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Мэргэжлийн хяналтын соёлын хяналтын улсын байцаагч шинээр нэмэгдэн ажиллаж байна.

Үндсэн үйл ажиллагаа:

 • Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тухайн жилийн үндсэн чиглэлд соёл, урлагийн чиглэлээр тусгагдсан үйл ажиллагаа, үндэсний хөтөлбөр, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Нийслэлийн иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
 • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа соёлын биет өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх ажлыг гүйцэтгэх, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хадгалалт, хамгаалалтын байдалд хяналт тавих
 • Соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, өвлүүлэх уламжлуулах,
 • Иргэдийн урлаг, уран сайхны боловсролыг нь дээшлүүлэх
 • Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх
 • Урлагийн олон талт төрөл зүйлийг хөгжүүлэх замаар, иргэд, олон нийт, болон гадаадын жуулчдад сурталчлан таниулах ажлын эрчимжүүлж, үндэсний агуулга шингэсэн бүтээлийг нэмэгдүүлэх
 • Харъяа байгууллагуудад газрын бодлого, чиглэлийг хүргэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх
 • Салбарын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг (Эрсдэлийн удирдлагын стратеги, эрсдэлийн шалгуур, үзүүлэлт, хяналтын хуудас, норматив) санал өгч, шинэчлэн батлуулах;
 • Нийслэл дэх соёл, урлагийн байгууллагуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалтыг батлуулах, эрсдэлийн үнэлгээ, хяналт шалгалтын мэдээллийг цахим системд бүртгэх, дүн шинжилгээ хийх;
 • Нийслэл дэх соёл, урлагийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт шалгалт хийж, тандалт судалгаа, салбарын сургалтыг зохион байгуулах.
 • Иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.