Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөр

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2015-2018 оны Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2017 оны хүний нөөцийн төлөвлөгөө

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2017 оны хүний нөөцийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны хүний нөөцийн төлөвлөгөө

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2018 оны хүний нөөцийн төлөвлөгөөний биелэлт

Соёлын үйлдвэрлэл дэд хөтөлбөр

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр /2019 журам/

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөө

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны 2019 оны төлөвлөгөө

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны 2020 оны төлөвлөгөө