Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд олон нийтийн оролцоог хангах зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагаанд иргэдийн санал, шүүмжлэлийг тусгаж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор төрийн үйлчилгээ авч буй, иргэн хуулийн этгээдээс цахим хэлбэрээр санал асуулга тогтмол авч байна. Та бүхэн санал, хүсэлтээ гаргаарай.

Recommended Posts