Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого

Авлигын эсрэг хууль

Архивын тухай хууль

Аудитын тухай хууль

Байгууллагын нууцын тухай хууль

Ашиг сонирхолын тухай хууль

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хууль

Монгол улсын үндсэн хууль

Монгол хэлний тухай хууль

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

Соёлын тухай хууль

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

Төсвийн тухай хууль

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

Төрийн аудитын тухай хууль

Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

Төрийн нууцын тухай хууль

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Шилэн дансны тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 батлах тухай

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалаас

Төрийн хэлний зөвлөлийн дүрэм

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам

Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа Соёл, урлагийн салбарын стандартууд

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Эрдмийн театр чуулгын үлгэрчилсэн дүрэм

Дүүргүүдийн соёлын ордны үлгэрчилсэн дүрэм

ЕБС-ийн номын сангийн үйлгэрчилсэн дүрэм

Улс, орон нутгийн музейн дүрэм

Номын сангийн тухай

Музейн үзмэрийг хадгалж, хамгаалах заавар

Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ

Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай Конвенц

Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын өвийг хамгаалах тухай Гаагийн Ковенц, 1954

Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

Соёлын ажилтны мэргэшил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам

Соёлын ажилтныг тэтгэвэрт гарахад нь тэтгэлэг олгох журам

Соёл, урлагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ хийх, үнэлэх журам

Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санг бүрдүүлэх, уг санд бүртгэх журам

Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам

Дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам

Хүүхдэд зориулсан уран бүтээл туурвихад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам

Шилдэг уран бүтээлч шалгаруулах журам

Киноны шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам

Хүүхэд хамгааллын тухай

Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам

Төрийн албан хаагчийн анкет загвар

Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам

Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам

Хувь хүний намтар бичих санамж

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

“Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгийн төрөл, түүнийг олгох эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт”

Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн тооллого хийх журам

Соёлын биет бус өвийн үзлэг хийх журам

Түүх, соёлын үл хөлдөх дурсгалын тооллого хийх журам

Шагналын журам

Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018, хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)

ХАСХОМ Мэдүүлэг гаргагчид зориулсан гарын авлага

Төрийн албаны зөвлөмж

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент-COVID-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилааны стандарт

Ажлын байрны бэлгийн дарамдаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, түүнтэй холбоотой гомдлыг байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын хүрээнд хянан шийдвэрлэх талаар аргазүйн зөвлөмж

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль