Skip to content

Нийслэлийн соёл урлагийн газрын танилцуулга

БНМАУ-ын Бага хурлын Сайд нарын Зөвлөлийн 1937 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 12 дугаар хурлаар Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг шинэчлэн баталж, дүрмийн 4 дүгээр бүлэгт тус яамны зохион байгуулалт, бүтцийг батлахдаа Ардын соёл, боловсролын хэлтэс байхаар тогтоож, уг хэлтэст урлагийн төлөөлөгч гэсэн орон тоог баталсанаар тус газрын анхны эх үүсвэр нь тавигдсан юм.

Мэдээ мэдээлэл

Харьяа байгууллагууд